Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės:

 

1.             Bendros nuostatos

1.1.        Pardavėjas - MB „Kramsa“, teisinė forma - mažoji bendrija, įmonės kodas 304779064, adresas Priegliaus g. 17-27, Vilnius, el. paštas: info.krams@gmail.com, tel. Nr.: +370 67332962.

1.2.        Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su krams.lt taisyklėmis sutinku“) ir/ar užsakius prekes telefonu, ir/ar el. paštu, ir/ar naudojantis socialiniu tinklu facebook.com, ir/ar tiesiogiai atvykus į parduotuvę, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėja teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.3.        Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuojami krams.lt puslapyje. Pataisytos Taisyklių nuostatos įsigalios tik nuo jų patvirtinimo.

2.             Asmens duomenų apsauga

2.1.        Pirkėjui norint sudaryti sutartį su Pardavėjui (užsakyti prekes), Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui. Krams.lt taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais krams.lt veiklos ribose, bei įsipareigoja tuo nepiktnaudžiauti. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina pirkimo - pardavimo sutarties įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Apie tai Pirkėjas turi raštiškai informuoti krams.lt, skyriuje “Kontaktai” nurodytu elektroninio pašto adresu. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos. Plačiau apie asmens duomenų tvarkymo taisykles - Privatumo politikoje.

3.             Pirkimo – pardavimo Sutarties įsigaliojimas

3.1.        Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti”, užsako prekes telefonu, el. paštu ar naudodamasis socialiniu tinklu facebook.com. Laikoma, kad krams.lt patvirtina Sutartį nuo momento, kai pradeda vykdyti užsakymą.

4.             Pirkėjo teisės ir prekių grąžinimas

4.1.        Pirkėjas turi teisę pirkti prekes krams.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, internetinės parduotuvės ir LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.2.        Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu ar naudodamasis socialiniu tinklu facebook.com, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (nepažeistoje pakuotėje), nebuvo sugadinta, prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

4.3.        Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktas prekes pirkimo ar kitoje Pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, tai Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo ne maisto prekių perdavimo jam grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pardavėjas grąžina Pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) nuo prekių grąžinimo dienos. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš Pardavėjo.

4.4.        Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 str. bei „Mažmeninės prekybos taisyklių“, patvirtintų LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697, nustatytais atvejais.

4.5.        Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo atsiųsti Pardavėjui naudodamasis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. ir 4.3. punktuose numatytomis teisėmis, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis, bei kompensuoti Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus ir kompensuoja Pirkėjui tiesioginius prekės grąžinimo kaštus.

4.6.        Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5.             Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.        Pirkėjas privalo priimti prekes šios Sutarties nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

5.2.        Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje ir/ar Pardavėjui telefonu ir/ar el. paštu ir/ar naudojantis socialiniu tinklu facebook.com pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir informuoti apie tai Pardavėją

5.3.        Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie krams.lt elektroninės parduotuvės duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.4.        Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6.             Pardavėjo teisės

6.1.        Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.        Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3.        Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

6.4.        Kai Pirkėjas pasirenka grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.5.        Pardavėjas turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.6.        Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šioms Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

7.             Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.        Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės krams.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.        Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

7.3.        Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.4.        Pardavėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims Pirkėjo asmeninius duomenis, nurodytus internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8.             Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.        Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir/ar suformuotame užsakyme nurodomos eurais ir yra galutinės. 

8.2.        Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1.      Apmokėjimas banko pavedimu ar naudojantis „Paysera“ ir/ar kitų elektroninių pinigų įstaigų paslaugomis– tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas pats, laisva valia, perveda pinigus į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

8.2.2.      Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo – priėmimo) metu kurjeriui.

8.3.        Atsiskaitydamas 8.2.1 punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną.  Minėtaisiais atvejais, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas ruošti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9.             Prekių pristatymas

9.1.        Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (kurjeris). Prekės Vilniuje pristatomos nemokamai. Prekės į LP express terminalą pristatomos už 3,99 Eur, jei užsakymo suma didesnė nei 39,99 Eur - nemokamai. Prekės į namus ar darbą į kitus miestus pristatomos už 6,05 Eur, jei užsakymo suma viršija 49,99 Eur - nemokamai. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją kainuoja 40,60 euro, nepriklausomai nuo užsakymo sumos.

9.2.        Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui:

9.2.1.      Jei prekės turi būti pristatytos Vilniuje ir užsakymas buvo pateiktas darbo dieną iki 16 val. - tą pačią darbo dieną, jei užsakymas pateiktas po 16 val. ar nedarbo dieną - tai kitą darbo dieną.

9.2.2.      Jei prekės turi būti pristatytos į kitą Lietuvos miestą (ne Vilnių) - per 1 – 5 darbo dienas.

9.3.        Visais atvejais su Pirkėju susisieks kurjeris ir suderins tikslesnį prekių pristatymo laiką.

9.4.        Prekių pateikimo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą bei galimus prekės pakeitimo panašia preke variantus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.5.        Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.6.        Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.7.        Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente ar įrenginyje, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.

9.8.        Prekių pristatymo mokestis ir kita informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Kaip pirkti“ skyriuje.

9.9.        Tuo atveju, kai Pirkėjas, be svarbių priežaščių atsisako priimti Prekes, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

9.10.     Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

9.11.     Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.          Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminai

10.1.     Visoms prekėms taikomi gamintojo ar/ir LR teisės aktuose nustatyti garantiniai ar tinkamumo vartoti terminai.

10.2.     Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai ir/arba Pirkėjui grąžinama sumokėta kaina už prekę.

10.3.     Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.4.     Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.5.     Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekių aprašymuose tai aiškiai pasakoma ir kitaip pažymima internetinėje parduotuvėje.

11.          Atsakomybė

11.1.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

11.2.     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3.     Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

11.4.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šia Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5.     Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.6.     Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

12.          Apsikeitimas informacija

12.1.     Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ir/arba susisiekia Pirkėjo nurodytu telefonu ir/arba naudodamasis socialiniu tinklu facebook.com.

12.2.     Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.          Baigiamosios nuostatos

13.1.     Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

13.2.     Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

13.3.     Pirkėjas, kuris yra fizinis asmuo (vartotojas), turi teisę kreiptis į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus:

13.3.1.   dėl vartotojų teisių pažeidimo - Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, įstaigos kodas 188770044, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: +370 5 262 6751, faks.: +370 5 279 1466, adresas:  Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva, internetinės svetainės adresas: www.vvtat.lt.  Vartotojas, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją (el. paštu info.krams@gmail.com ar adresu Priegliaus g. 17-27, Vilnius) ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Vartotojas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Vartotojų kreipimusis Pardavėjai nagrinėja neatlygintinai.

13.3.2.   dėl asmens duomenų subjekto teisių pažeidimo - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt adresas: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Lietuva, internetinės svetainės adresas:  www.ada.lt